Uluslararası ticaret üzerine uzmanlaşmış bir marka olarak tüm dünya
pazarlarındaki firmalara hizmet vermekteyiz.

Şirketimizin ana hedefi Türkiye’de çeşitli sektörlerde üretim ve satış yapan firmalarla, yurt dışındaki alıcılar arasında iletişim sağlayarak ülkemizin dış ticaret hacmini arttırmaktır. Bu amaçla şirketimiz firmaların çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hizmet anlayışını benimsemiş ve buna uygun bir yapı geliştirmiştir.

İthalat Alanındaki Hizmetlerimiz

✓ Satın alınacak emtialar ile ilgili olarak mevzuat çalışması ve maliyet hesabını yapmak,
✓ Getirilecek ürünlerin GTİP’ lerini tespit etmek,
✓ Teşvik belgelerini çıkartmak,
✓ Varsa, ön izinleri almak, T.S.E. belgelendirme, CE işareti, kontrol belgesi, Tarım İl Müdürlüğü izinleri, kontrol belgesi alımları, muafiyet ve istisna uygulamaları yapmak,
✓ İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa, konşimento cirolarını yaptırmak,
✓ Taşıyıcıdan cirolu konşimentoyu almak (Ordino)
✓ Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek,
✓ Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak,
✓ Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek,
✓ Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak,
✓ Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak,
✓ Fiili ithalat işleminin yapılması ile alakalı olarak yetkili makamlara ödemeleri yapmak, müşterinin istediği yere taşımasını yapmak ve yetkililerine teslim etmek,
✓ Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatmak ve varsa, teminatları çözmek,
✓ Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliye hizmetlerimizi devreye almak,
✓ Serbest dolaşıma giriş, transit, antrepo, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme, dahilde işleme, hariçte İşleme işlemlerini yapmak,
✓ Geçici ithalatta eşyanın giriş ayniyatını yapmak, alınan izinlere uygun ve zamanında çıkışını yapmak,
✓ Geri gelen eşyalarda ilgili makamlarla gümrük idaresi arasındaki gerekli yazışmaları yaptırıp muafiyet hükümlerini uygulatarak eşyayı serbest dolaşıma sokmak,
✓ Fatura, giriş beyannamesi, makbuz ve diğer harcama belgelerini istenen zaman dilimi içinde ve şirket içinde ilgili bölümlere göre tasnifini yaparak şirkete teslim etmek,
✓ Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
✓ Değişen mevzuatı, konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
✓ İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak,

İhracat Alanındaki Hizmetlerimiz

✓ Satışı yapılan emtialar, teşvik konusu ise projelerini yapmak,
✓ İhracatı yapılacak ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,
✓ Teşvik belgelerini çıkartmak,
✓ Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak,
✓ İhracat rejimini ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde varsa ilgili makamlardan ön izinlerin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri (Sağlık sertifikası, kontrol belgesi, zirai karantina izni, atom enerji kurumu izni, A.TR,EUR-1, menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri) yapmak,
✓ Şirketin talebi doğrultusunda yapılacak ihracatın şartlarına göre Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerini bankaya veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına intikalini sağlamak,
✓ Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, ilgili gümrükte kabul ve tescil ettirmek, muayene ve tespitini yapmak,
✓ Yüklenen aracın gümrük işlemlerini tamamlamak, şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek,
✓ Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasını şirkete teslim etmek,
✓ Eşyaların yurt dışı edilmesinden sonra vedop sisteminde teyit görülmediği durumlarda ilgili ihracat gümrüğü ve sınır gümrüğü ile gerekli yazışmaları yapıp beyannamenin vedop sisteminde görülmesini sağlamak,
✓ Geçici ihracat işlemlerini yapmak ve süresi içinde eşyanın yurda girişini takip etmek,
✓ Geçici ithal edilen eşyaların süre takibini yapmak ve süresi içerisinde yurtdışı edilmesini sağlayarak taahhüt hesabını kapatıp teminat çözümlerini yapmak,
✓ Teminat ve taahhütlerin takip işlemlerini yapıp bunları sonlandırmak,
✓ Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
✓ Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
✓ İhracat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak,